ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

Share Button

ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.หลังสุเหร่า ถนน อิสรภาพ แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ มีประชากรชายจำนวน 682 คน และประชากรหญิงจำนวน 742 คน รวมเป็น 1,424 คน

ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 274 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 187 หลัง ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.หลังสุเหร่า

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 682 คน

ประชากรหญิง: 742 คน

ประชากรรวม: 1,424 คน

จำนวนครัวเรือน: 274 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 187 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button