ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน

Share

ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกไปรษณีย์ ถนน ไปรษณีย์ราชดำเนินกลาง / ดินสอ แขวง บวรนิเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน

เขต: พระนคร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกไปรษณีย์

ถนน: ไปรษณีย์ราชดำเนินกลาง / ดินสอ

แขวง: บวรนิเวศ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share