ชุมชนมัสยิดบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ 86

Share

ชุมชนมัสยิดบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ 86 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 86 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนมัสยิดบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ 86 มีประชากรชายจำนวน 531 คน และประชากรหญิงจำนวน 453 คน รวมเป็น 984 คน

ชุมชนมัสยิดบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ 86 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 257 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 207 หลัง ชุมชนมัสยิดบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ 86 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดบางอ้อ จรัญสนิทวงศ์ 86

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 86

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 531 คน

ประชากรหญิง: 453 คน

ประชากรรวม: 984 คน

จำนวนครัวเรือน: 257 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 207 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share