ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน

Share Button

ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถนน – แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน มีประชากรชายจำนวน 695 คน และประชากรหญิงจำนวน 757 คน รวมเป็น 1,452 คน

ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 532 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 201 หลัง ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลยากีน

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.สุขสวัสดิ์ 14

ถนน: –

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 695 คน

ประชากรหญิง: 757 คน

ประชากรรวม: 1,452 คน

จำนวนครัวเรือน: 532 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 201 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button