ชุมชนมัสยิดดอกไม้

Share Button

ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง ดอกไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมัสยิดดอกไม้ มีประชากรชายจำนวน 740 คน และประชากรหญิงจำนวน 655 คน รวมเป็น 1,395 คน

ชุมชนมัสยิดดอกไม้ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 342 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 212 หลัง ชุมชนมัสยิดดอกไม้ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดดอกไม้

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: ดอกไม้

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 740 คน

ประชากรหญิง: 655 คน

ประชากรรวม: 1,395 คน

จำนวนครัวเรือน: 342 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 212 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button