ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์

Share Button

ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มัสยิดจักรพงษ์ ถนน สามเสน / จักรพงษ์ แขวง ชนะสงคราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 500 คน รวมเป็น 800 คน

ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 160 หลัง ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มัสยิดจักรพงษ์

ถนน: สามเสน / จักรพงษ์

แขวง: ชนะสงคราม

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 500 คน

ประชากรรวม: 800 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 160 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button