ชุมชนมัจฉา

Share Button

ชุมชนมัจฉา ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยปานนพภา ถนน -0 แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมัจฉา มีประชากรชายจำนวน 199 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 361 คน

ชุมชนมัจฉา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 61 หลัง ชุมชนมัจฉา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัจฉา

เขต: บางกะปิ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยปานนพภา

ถนน: -0

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 199 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 361 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 61 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button