ชุมชนมะพร้าวคู่

Share Button

ชุมชนมะพร้าวคู่ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 ถนน จรัญสนิทวงส์ แขวง บางบำหรุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนมะพร้าวคู่ มีประชากรชายจำนวน 662 คน และประชากรหญิงจำนวน 588 คน รวมเป็น 1,250 คน

ชุมชนมะพร้าวคู่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 321 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 249 หลัง ชุมชนมะพร้าวคู่ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมะพร้าวคู่

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57

ถนน: จรัญสนิทวงส์

แขวง: บางบำหรุ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 662 คน

ประชากรหญิง: 588 คน

ประชากรรวม: 1,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 321 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 249 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button