ชุมชนมะนาวหวาน

Share Button

ชุมชนมะนาวหวาน ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 70 ถนน เจริญนคร แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนมะนาวหวาน มีประชากรชายจำนวน 137 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 287 คน

ชุมชนมะนาวหวาน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนมะนาวหวาน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมะนาวหวาน

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 70

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 137 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 287 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button