ชุมชนมหาสิน

Share Button

ชุมชนมหาสิน ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วชิรธรรมสาธิต 24,26,28 ถนน สุขุมวิท101/1 แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมหาสิน มีประชากรชายจำนวน 1,518 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,739 คน รวมเป็น 3,257 คน

ชุมชนมหาสิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 802 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 802 หลัง ชุมชนมหาสิน มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมหาสิน

เขต: บางนา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: วชิรธรรมสาธิต 24,26,28

ถนน: สุขุมวิท101/1

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,518 คน

ประชากรหญิง: 1,739 คน

ประชากรรวม: 3,257 คน

จำนวนครัวเรือน: 802 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 802 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button