ชุมชนมหาดไทย 2

Share Button

ชุมชนมหาดไทย 2 ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 130 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมหาดไทย 2 มีประชากรชายจำนวน 183 คน และประชากรหญิงจำนวน 238 คน รวมเป็น 421 คน

ชุมชนมหาดไทย 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนมหาดไทย 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมหาดไทย 2

เขต: บางกะปิ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 130

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: คลองจั่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 183 คน

ประชากรหญิง: 238 คน

ประชากรรวม: 421 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button