ชุมชนภูมิจิตร

Share Button

ชุมชนภูมิจิตร ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ฟาร์มวัฒนา ถนน พระราม 4 แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนภูมิจิตร มีประชากรชายจำนวน 1,714 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,000 คน รวมเป็น 3,714 คน

ชุมชนภูมิจิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 700 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 500 หลัง ชุมชนภูมิจิตร มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนภูมิจิตร

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ฟาร์มวัฒนา

ถนน: พระราม 4

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,714 คน

ประชากรหญิง: 2,000 คน

ประชากรรวม: 3,714 คน

จำนวนครัวเรือน: 700 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 500 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button