ชุมชนภาณุมาภรณ์

Share Button

ชุมชนภาณุมาภรณ์ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.ภาณุมาภรณ์ ถนน จอมทอง แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนภาณุมาภรณ์ มีประชากรชายจำนวน 950 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,075 คน รวมเป็น 2,025 คน

ชุมชนภาณุมาภรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 352 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนภาณุมาภรณ์ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนภาณุมาภรณ์

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.ภาณุมาภรณ์

ถนน: จอมทอง

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 950 คน

ประชากรหญิง: 1,075 คน

ประชากรรวม: 2,025 คน

จำนวนครัวเรือน: 352 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button