ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 ( โซน 10)

Share Button

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 ( โซน 10) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 ( โซน 10) มีประชากรชายจำนวน 213 คน และประชากรหญิงจำนวน 226 คน รวมเป็น 439 คน

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 ( โซน 10) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 365 หลัง ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 ( โซน 10) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 4 ( โซน 10)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เคหะร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 213 คน

ประชากรหญิง: 226 คน

ประชากรรวม: 439 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 365 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button