ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 3 ( โซน 8)

Share Button

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 3 ( โซน 8) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 3 ( โซน 8) มีประชากรชายจำนวน 344 คน และประชากรหญิงจำนวน 355 คน รวมเป็น 699 คน

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 3 ( โซน 8) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 322 หลัง ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 3 ( โซน 8) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 3 ( โซน 8)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เคหะร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 344 คน

ประชากรหญิง: 355 คน

ประชากรรวม: 699 คน

จำนวนครัวเรือน: 190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 322 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button