ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 ( โซน 9)

Share Button

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 ( โซน 9) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 ( โซน 9) มีประชากรชายจำนวน 950 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,000 คน รวมเป็น 1,950 คน

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 ( โซน 9) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 800 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 348 หลัง ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 ( โซน 9) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 2 ( โซน 9)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เคหะร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 950 คน

ประชากรหญิง: 1,000 คน

ประชากรรวม: 1,950 คน

จำนวนครัวเรือน: 800 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 348 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button