ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าโซน 7

Share Button

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าโซน 7 ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าโซน 7 มีประชากรชายจำนวน 752 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,125 คน รวมเป็น 1,877 คน

ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าโซน 7 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 750 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 266 หลัง ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าโซน 7 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าโซน 7

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เคหะร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 752 คน

ประชากรหญิง: 1,125 คน

ประชากรรวม: 1,877 คน

จำนวนครัวเรือน: 750 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 266 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button