ชุมชนพูลทรัพย์

Share Button

ชุมชนพูลทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 55/120 หมู่ 5 ถนน นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพูลทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 68 คน และประชากรหญิงจำนวน 82 คน รวมเป็น 150 คน

ชุมชนพูลทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 35 หลัง ชุมชนพูลทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพูลทรัพย์

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 55/120 หมู่ 5

ถนน: นวมินทร์

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 68 คน

ประชากรหญิง: 82 คน

ประชากรรวม: 150 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 35 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button