ชุมชนพูนสวัสดิ์

Share Button

ชุมชนพูนสวัสดิ์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จ่าโสด ถนน ริมทางรถไฟสายเก่า แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพูนสวัสดิ์ มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 193 คน รวมเป็น 377 คน

ชุมชนพูนสวัสดิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนพูนสวัสดิ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพูนสวัสดิ์

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จ่าโสด

ถนน: ริมทางรถไฟสายเก่า

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 193 คน

ประชากรรวม: 377 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button