ชุมชนพูนบำเพ็ญ

Share

ชุมชนพูนบำเพ็ญ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ซ.พูนบำเพ็ญ ถนน บางแวก แขวง คลองขวาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนพูนบำเพ็ญ มีประชากรชายจำนวน 410 คน และประชากรหญิงจำนวน 407 คน รวมเป็น 817 คน

ชุมชนพูนบำเพ็ญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 158 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 158 หลัง ชุมชนพูนบำเพ็ญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพูนบำเพ็ญ

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 4 ซ.พูนบำเพ็ญ

ถนน: บางแวก

แขวง: คลองขวาง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 410 คน

ประชากรหญิง: 407 คน

ประชากรรวม: 817 คน

จำนวนครัวเรือน: 158 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 158 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share