ชุมชนพูนทรัพย์

Share Button

ชุมชนพูนทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน ถนน ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน แขวง แขวงคลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพูนทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 345 คน และประชากรหญิงจำนวน 303 คน รวมเป็น 648 คน

ชุมชนพูนทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 165 หลัง ชุมชนพูนทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพูนทรัพย์

เขต: สายไหม

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน

ถนน: ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน

แขวง: แขวงคลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 345 คน

ประชากรหญิง: 303 คน

ประชากรรวม: 648 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 165 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button