ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง

Share Button

ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน  แขวง ลาดพร้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง มีประชากรชายจำนวน 214 คน และประชากรหญิงจำนวน 232 คน รวมเป็น 446 คน

ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 384 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง

เขต: ลาดพร้าว

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: 

แขวง: ลาดพร้าว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 214 คน

ประชากรหญิง: 232 คน

ประชากรรวม: 446 คน

จำนวนครัวเรือน: 384 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button