ชุมชนพึ่งบุญ

Share

ชุมชนพึ่งบุญ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพึ่งบุญ ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพึ่งบุญ มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 170 คน รวมเป็น 300 คน

ชุมชนพึ่งบุญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนพึ่งบุญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพึ่งบุญ

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพึ่งบุญ

ถนน: สรรพาวุธ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 170 คน

ประชากรรวม: 300 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share