ชุมชนพิชัย

Share Button

ชุมชนพิชัย ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ อาคารสงเคาะห์ฯพิชัย ถนน พิชัย แขวง ถนนนครชัยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนพิชัย มีประชากรชายจำนวน 170 คน และประชากรหญิงจำนวน 186 คน รวมเป็น 356 คน

ชุมชนพิชัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนพิชัย มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพิชัย

เขต: ดุสิต

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: อาคารสงเคาะห์ฯพิชัย

ถนน: พิชัย

แขวง: ถนนนครชัยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 170 คน

ประชากรหญิง: 186 คน

ประชากรรวม: 356 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button