ชุมชนพาดสาย

Share Button

ชุมชนพาดสาย ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกข้าวสาร ถนน พาดสาย แขวง สัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนพาดสาย มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนพาดสาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนพาดสาย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพาดสาย

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกข้าวสาร

ถนน: พาดสาย

แขวง: สัมพันธวงศ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button