ชุมชนพัดประดิษฐ์

Share Button

ชุมชนพัดประดิษฐ์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 105 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัดประดิษฐ์ มีประชากรชายจำนวน 103 คน และประชากรหญิงจำนวน 77 คน รวมเป็น 180 คน

ชุมชนพัดประดิษฐ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 37 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 28 หลัง ชุมชนพัดประดิษฐ์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัดประดิษฐ์

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 105

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 103 คน

ประชากรหญิง: 77 คน

ประชากรรวม: 180 คน

จำนวนครัวเรือน: 37 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 28 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button