ชุมชนพัฒนาใหม่

Share Button

ชุมชนพัฒนาใหม่ ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน สุนทรโกษา แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนาใหม่ มีประชากรชายจำนวน 1,350 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,500 คน รวมเป็น 2,850 คน

ชุมชนพัฒนาใหม่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 650 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 507 หลัง ชุมชนพัฒนาใหม่ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาใหม่

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: สุนทรโกษา

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,350 คน

ประชากรหญิง: 1,500 คน

ประชากรรวม: 2,850 คน

จำนวนครัวเรือน: 650 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 507 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button