ชุมชนพัฒนาเอเซีย

Share Button

ชุมชนพัฒนาเอเซีย ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี ถนน ริมทางรถไฟสายท่าเรือ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนาเอเซีย มีประชากรชายจำนวน 276 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 576 คน

ชุมชนพัฒนาเอเซีย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนพัฒนาเอเซีย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาเอเซีย

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี

ถนน: ริมทางรถไฟสายท่าเรือ

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 276 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 576 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button