ชุมชนพัฒนาอยู่สุข

Share Button

ชุมชนพัฒนาอยู่สุข ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ อิสรภาพ 23 ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนพัฒนาอยู่สุข มีประชากรชายจำนวน 121 คน และประชากรหญิงจำนวน 135 คน รวมเป็น 256 คน

ชุมชนพัฒนาอยู่สุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 53 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนพัฒนาอยู่สุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาอยู่สุข

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: อิสรภาพ 23

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 121 คน

ประชากรหญิง: 135 คน

ประชากรรวม: 256 คน

จำนวนครัวเรือน: 53 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button