ชุมชนพัฒนาศาลาร่วมใจ

Share Button

ชุมชนพัฒนาศาลาร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ ถนน มิตรภาพ แขวง คู้ฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพัฒนาศาลาร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 376 คน และประชากรหญิงจำนวน 362 คน รวมเป็น 738 คน

ชุมชนพัฒนาศาลาร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนพัฒนาศาลาร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาศาลาร่วมใจ

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ

ถนน: มิตรภาพ

แขวง: คู้ฝั่งเหนือ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 376 คน

ประชากรหญิง: 362 คน

ประชากรรวม: 738 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button