ชุมชนพัฒนาลำต้นไทร

Share Button

ชุมชนพัฒนาลำต้นไทร ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.ลำต้นไทร ถนน สุวินทวงศ์ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพัฒนาลำต้นไทร มีประชากรชายจำนวน 163 คน และประชากรหญิงจำนวน 202 คน รวมเป็น 365 คน

ชุมชนพัฒนาลำต้นไทร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนพัฒนาลำต้นไทร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาลำต้นไทร

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.ลำต้นไทร

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 163 คน

ประชากรหญิง: 202 คน

ประชากรรวม: 365 คน

จำนวนครัวเรือน: 94 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button