ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า

Share Button

ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองบ้านป่า ถนน พัฒนาการ 20 แยก 13 แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า มีประชากรชายจำนวน 315 คน และประชากรหญิงจำนวน 348 คน รวมเป็น 663 คน

ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 114 หลัง ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาริมคลองบ้านป่า

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองบ้านป่า

ถนน: พัฒนาการ 20 แยก 13

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 315 คน

ประชากรหญิง: 348 คน

ประชากรรวม: 663 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 114 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button