ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน

Share Button

ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ระหว่าง ซ.พานิชอนันต์-ซ.พัฒนเวศน์ ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน มีประชากรชายจำนวน 222 คน และประชากรหญิงจำนวน 239 คน รวมเป็น 461 คน

ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 101 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 89 หลัง ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ระหว่าง ซ.พานิชอนันต์-ซ.พัฒนเวศน์

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 222 คน

ประชากรหญิง: 239 คน

ประชากรรวม: 461 คน

จำนวนครัวเรือน: 101 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 89 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button