ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

Share Button

ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เทอดไท 11 ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง มีประชากรชายจำนวน 364 คน และประชากรหญิงจำนวน 405 คน รวมเป็น 769 คน

ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 201 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 195 หลัง ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เทอดไท 11

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางยี่เรือ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 364 คน

ประชากรหญิง: 405 คน

ประชากรรวม: 769 คน

จำนวนครัวเรือน: 201 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 195 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button