ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

Share Button

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ปลูกจิตต์ ถนน พระราม 4 แขวง ลุมพินี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มีประชากรชายจำนวน 2,897 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,053 คน รวมเป็น 5,950 คน

ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,190 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 441 หลัง ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ปลูกจิตต์

ถนน: พระราม 4

แขวง: ลุมพินี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 2,897 คน

ประชากรหญิง: 3,053 คน

ประชากรรวม: 5,950 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,190 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 441 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button