ชุมชนพัฒนาซอย 85

Share Button

ชุมชนพัฒนาซอย 85 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 85 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนพัฒนาซอย 85 มีประชากรชายจำนวน 828 คน และประชากรหญิงจำนวน 972 คน รวมเป็น 1,800 คน

ชุมชนพัฒนาซอย 85 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 343 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 289 หลัง ชุมชนพัฒนาซอย 85 มีกรรมการชุมชน 17 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาซอย 85

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 85

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 828 คน

ประชากรหญิง: 972 คน

ประชากรรวม: 1,800 คน

จำนวนครัวเรือน: 343 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 289 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 17 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button