ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์

Share Button

ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สินทรัพย์ ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 505 คน และประชากรหญิงจำนวน 545 คน รวมเป็น 1,050 คน

ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 175 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สินทรัพย์

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 505 คน

ประชากรหญิง: 545 คน

ประชากรรวม: 1,050 คน

จำนวนครัวเรือน: 175 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button