ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง

Share Button

ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ระนอง 1 ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง มีประชากรชายจำนวน 717 คน และประชากรหญิงจำนวน 513 คน รวมเป็น 1,230 คน

ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 122 หลัง ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ระนอง 1

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 717 คน

ประชากรหญิง: 513 คน

ประชากรรวม: 1,230 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 122 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button