ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22)

Share Button

ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22) ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แฟลตเคหะชุมชนลองเตย ถนน ดำรงลัทธพิพัฒน์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22) มีประชากรชายจำนวน 1,084 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,500 คน รวมเป็น 2,584 คน

ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 530 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 530 หลัง ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22) มีกรรมการชุมชน 24 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22)

เขต: คลองเตย

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: แฟลตเคหะชุมชนลองเตย

ถนน: ดำรงลัทธพิพัฒน์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,084 คน

ประชากรหญิง: 1,500 คน

ประชากรรวม: 2,584 คน

จำนวนครัวเรือน: 530 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 530 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 24 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button