ชุมชนพัฒนาคลองสะแก

Share

ชุมชนพัฒนาคลองสะแก ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองสะแก ถนน พัฒนาการ 20 แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนาคลองสะแก มีประชากรชายจำนวน 252 คน และประชากรหญิงจำนวน 276 คน รวมเป็น 528 คน

ชุมชนพัฒนาคลองสะแก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 126 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 101 หลัง ชุมชนพัฒนาคลองสะแก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาคลองสะแก

เขต: สวนหลวง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองสะแก

ถนน: พัฒนาการ 20

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 252 คน

ประชากรหญิง: 276 คน

ประชากรรวม: 528 คน

จำนวนครัวเรือน: 126 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 101 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share