ชุมชนพัฒนสิน

Share Button

ชุมชนพัฒนสิน ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พัฒนสิน ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพัฒนสิน มีประชากรชายจำนวน 482 คน และประชากรหญิงจำนวน 498 คน รวมเป็น 980 คน

ชุมชนพัฒนสิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 273 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนพัฒนสิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนสิน

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พัฒนสิน

ถนน: นางลิ้นจี่

แขวง: ทุ่งมหาเมฆ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 482 คน

ประชากรหญิง: 498 คน

ประชากรรวม: 980 คน

จำนวนครัวเรือน: 273 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button