ชุมชนพหลโยธิน 46

Share Button

ชุมชนพหลโยธิน 46 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว ตรงข้ามวัดบางบัว ถนน – แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพหลโยธิน 46 มีประชากรชายจำนวน 238 คน และประชากรหญิงจำนวน 244 คน รวมเป็น 482 คน

ชุมชนพหลโยธิน 46 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนพหลโยธิน 46 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพหลโยธิน 46

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว ตรงข้ามวัดบางบัว

ถนน: –

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 238 คน

ประชากรหญิง: 244 คน

ประชากรรวม: 482 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button