ชุมชนพหลโยธิน 32

Share Button

ชุมชนพหลโยธิน 32 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 32 ถนน  แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพหลโยธิน 32 มีประชากรชายจำนวน 368 คน และประชากรหญิงจำนวน 307 คน รวมเป็น 675 คน

ชุมชนพหลโยธิน 32 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 193 หลัง ชุมชนพหลโยธิน 32 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพหลโยธิน 32

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 32

ถนน: 

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 368 คน

ประชากรหญิง: 307 คน

ประชากรรวม: 675 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 193 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button