ชุมชนพหลโยธิน 24

Share Button

ชุมชนพหลโยธิน 24 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กม.12 ถนนพหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพหลโยธิน 24 มีประชากรชายจำนวน 788 คน และประชากรหญิงจำนวน 800 คน รวมเป็น 1,588 คน

ชุมชนพหลโยธิน 24 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 397 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนพหลโยธิน 24 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพหลโยธิน 24

เขต: จตุจักร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: กม.12 ถนนพหลโยธิน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 788 คน

ประชากรหญิง: 800 คน

ประชากรรวม: 1,588 คน

จำนวนครัวเรือน: 397 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button