ชุมชนพล.ปตอ.พื้นที่เกียกกาย

Share Button

ชุมชนพล.ปตอ.พื้นที่เกียกกาย ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 51 ถนนทหาร ถนน ทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนพล.ปตอ.พื้นที่เกียกกาย มีประชากรชายจำนวน 575 คน และประชากรหญิงจำนวน 849 คน รวมเป็น 1,424 คน

ชุมชนพล.ปตอ.พื้นที่เกียกกาย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 400 หลัง ชุมชนพล.ปตอ.พื้นที่เกียกกาย มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพล.ปตอ.พื้นที่เกียกกาย

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 51 ถนนทหาร

ถนน: ทหาร

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 575 คน

ประชากรหญิง: 849 คน

ประชากรรวม: 1,424 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button