ชุมชนพลังสามัคคี

Share Button

ชุมชนพลังสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตบางเขน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยพหลโยธิน 59 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพลังสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 224 คน และประชากรหญิงจำนวน 247 คน รวมเป็น 471 คน

ชุมชนพลังสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 154 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 154 หลัง ชุมชนพลังสามัคคี มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพลังสามัคคี

เขต: บางเขน

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยพหลโยธิน 59

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: อนุสาวรีย์

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 224 คน

ประชากรหญิง: 247 คน

ประชากรรวม: 471 คน

จำนวนครัวเรือน: 154 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 154 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button