ชุมชนพลอยไพลิน

Share Button

ชุมชนพลอยไพลิน ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน ประชาอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพลอยไพลิน มีประชากรชายจำนวน 174 คน และประชากรหญิงจำนวน 176 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนพลอยไพลิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนพลอยไพลิน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพลอยไพลิน

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 174 คน

ประชากรหญิง: 176 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 93 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button