ชุมชนพร้อมใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนพร้อมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมทางรถไฟสายเหนือ กม.11 ถนน กำแพงเพชร 2 แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพร้อมใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 338 คน และประชากรหญิงจำนวน 360 คน รวมเป็น 698 คน

ชุมชนพร้อมใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 198 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนพร้อมใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพร้อมใจพัฒนา

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมทางรถไฟสายเหนือ กม.11

ถนน: กำแพงเพชร 2

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 338 คน

ประชากรหญิง: 360 คน

ประชากรรวม: 698 คน

จำนวนครัวเรือน: 198 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button