ชุมชนพระยาประสิทธิ์

Share Button

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านพระยาประสิทธิ์ซอยองครักษ์ 15 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ มีประชากรชายจำนวน 324 คน และประชากรหญิงจำนวน 343 คน รวมเป็น 667 คน

ชุมชนพระยาประสิทธิ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 165 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 101 หลัง ชุมชนพระยาประสิทธิ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพระยาประสิทธิ์

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่บ้านพระยาประสิทธิ์ซอยองครักษ์ 15

ถนน: นครไชยศรี

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 324 คน

ประชากรหญิง: 343 คน

ประชากรรวม: 667 คน

จำนวนครัวเรือน: 165 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 101 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button