ชุมชนพระยานคร

Share Button

ชุมชนพระยานคร ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 69 ถนน เจริญกรุง แขวง ยานนาวา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพระยานคร มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 149 คน รวมเป็น 290 คน

ชุมชนพระยานคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 55 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 37 หลัง ชุมชนพระยานคร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพระยานคร

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 69

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: ยานนาวา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 149 คน

ประชากรรวม: 290 คน

จำนวนครัวเรือน: 55 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 37 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button